Події компанії

Приватне акціонерне товариство «Міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна» (ЄДРПОУ – 19032971) (надалі - Товариство) інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори). Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 20 лютого 2012 року з 10:00 до 10:45. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 лютого 2012 року о 11:00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8 , офісу 31.

Місцезнаходження Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8.

Порядок денний:

 • 1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Зборів Товариства.
 • 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 • 3. Про відміну/схвалення рішень прийнятих на загальних зборах акціонерів, що відбулися 11 листопада 2011 року.
 • 4. Про зміну типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства; про внесення змін до Статуту Товариства; про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 • 5. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.
 • 6. Про відкликання Директора Товариства.
 • 7. Про обрання Голови та членів виконавчого органу Товариства.
 • 8. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
 • 9. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 • 10. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 • 11. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 • 12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
 • - документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
 • - довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8 , офісу31, кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 14 лютого 2012 року. Телефони для довідок: (044) 201-14-05