Події компанії

Приватне акціонерне товариство «Міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна» (ЄДРПОУ – 19032971) (надалі - Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2012 року з 10:00 до 10:45. Дата та час відкриття (річних) Зборів: 29 квітня 2012 року о 11:00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8 , офіс 31.

Місцезнаходження Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8.

Порядок денний:

 • 1. Про обрання лічильної комісії.
 • 2. Про обрання голови та секретаря Зборів Товариства.
 • 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 • 4. Звіт директора, Наглядової ради, про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтінг Україна» за 2011 рік.
 • 5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтінг Україна» за 2011 рік.
 • 6. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтінг Україна» за 2011 рік.
 • 7. Про розподіл отриманого прибутку ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтінг Україна» за 2011 рік.
 • 8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2011 р, порядок та строки виплати дивідендів акціонерам ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтінг Україна».
 • 9. Про отримання кредитів та надання майна в заставу.
 • 10. Про поруки та надання повноважень керівнику щодо підпису договорів поручительства, договорів кредиту, додаткових угод до них та інших супутніх документів.
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
 • - документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
 • - довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
 • Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8 , офіс 31, кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства Мар’янович М.І.
 • Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Зборах Товариства складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 24 квітня 2012 року.
 • Телефони для довідок: (044) 201-14-05
 • Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

  Найменування показника

  Період
  2010 рік 2011 рік
  Всього активів 9685,9 10475,8
  Основні засоби 6220,0 7907,8
  Довгострокові фінансові інвестиції 213,2 213,2
  Запаси 17,3 2,2
  Сумарна дебіторська заборгованість 2538 1926,3
  Грошові кошти та їх еквівалент 456,9 159,4
  Нерозподілений прибуток 4955,0 5406,7
  Власний капітал 6742,1 7193,9
  Статутний капітал 750,0 750,0
  Довгострокові зобов'язання 1780,0 1780,0
  Поточні зобов'язання 1163,8 1501,9
  Чистий прибуток (збиток),грн 665,0 451,7
  Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
  Чисельність працівників на кінець періоду 20 19