Події компанії

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

 • 1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна»
 • 1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
 • 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19032971
 • 1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 1/8
 • 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 201-14-00
 • 1.6. Електронна поштова адреса емітента: ndol@cu.kiev.ua
 • 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.cu.kiev.ua
 • 1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
 • Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
 • 01.06.2013р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна» прийняте рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:
 • - звільнено з посади Директора Мар’яновича Миколу Ігоровича. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради від 01.06.2013р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.
 • - призначено на посаду Директора Єжакова Станіслава Гавриловича. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради від 01.06.2013р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора ТОВ «ОВІТО УКРАЇНА», менеджер проекту в Міжнародному центрі інформаційних технологій «Ай Ем Ті». Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.
3. Підпис
 • 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
 • 3.2

Директор

 

 

 

Єжаков С.Г.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

03.06.2013р.

(дата)