Події компанії

Шановний акціонер! Приватне акціонерне товариство «Міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна» (надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 11 квітня 2014 року з 10 годин 00 годин до 10 годин 45 хвилин Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 11 квітня 2014 року об 11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8, офіс 31.

Місцезнаходження Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 07 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 • 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 • 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 • 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
 • 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
 • 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2013 рік.
 • 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
 • 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
 • 8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
 • 9. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік
 • 10. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна Товариства в заставу.
 • 11. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів поручительства, кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8 , офіс 31, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства Мар’янович М.І.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період
Звітний 2013 р. Попередній 2012 р.
Всього активів 11056,9 11629.0
Основні засоби 7677,8 7925.1
Довгострокові фінансові інвестиції 213.2 213.2
Запаси - 22.5
Сумарна дебіторська заборгованість 2096.4 2305.2
Грошові кошти та їх еквівалент 53.0 37.2
Нерозподілений прибуток 5656.9 5696.4
Власний капітал 7444.0 7483.5
Статутний капітал 750.0 750.0
Довгострокові зобов'язання 1780.0 1780.0
Поточні зобов'язання 1832.9 2365.5
Чистий прибуток (збиток),грн 541.0 419.5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 19 19
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
 • - документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
 • - довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Телефони для довідок : (044) 201-14-05

             Директор                                                                                                                                                        Єжаков С.Г.