Події компанії

Шановний акціонер! Приватне акціонерне товариство «Міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна» (надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори). Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 21 квітня 2017 року з 10 годин 00 годин до 10 годин 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 21 квітня 2017 року об 11-00 годині.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8, офіс 31.

Місцезнаходження Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 14 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 • 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 • 2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 10 березня 2017 р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017 р.”.
 • 3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
 • 4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 • 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
 • 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 • 7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.
 • 8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 • 9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
 • 10. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
 • 11. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
 • 12. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна Товариства в заставу.
 • 13. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів поручительства, кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.
 • 14. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 • 15. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 • 16. Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

  Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:
 • 1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
 • Голова комісії – Тимофеєва О.П.;
 • Член комісії –Федоренко В.П.

Питання №2 «Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 10 березня 2017 р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017р.»

  Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:
 • 2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 10 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017р.”.

Питання №3 «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.»

  Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:
 • 3.1. Бюлетень для голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.
 • 3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

Питання №4 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.»

  Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:
 • 4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
 • - згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
 • - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
 • - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
 • - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;
 • - провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3, 4, та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
 • - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
 • - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
 • - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»

  Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:
 • 5.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік у редакції, що додається.

Питання №6. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

  Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:
 • 6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік у редакції, що додається.

Питання №7. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.»

  Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:
 • 7.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік у редакції, що додається.

Питання №8. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»

  Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:
 • 8.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік, що додаються.

Питання №9. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.»

  Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:
 • 9.1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік у сумі 772 800,00 грн. наступним чином: • направити на виплату дивідендів – 570 000,00 грн., що складає 0,19 грн. на одну акцію. • залишити у розпорядженні Товариства (залишити нерозподіленим прибутком) – 202 800,00 грн.

Питання №10. «Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.»

  Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:
 • 10.1. Встановити розмір річних дивідендів у сумі 570 000,00 грн., що складає 0,19 грн. на одну акцію;
 • 10.2. Встановити строк виплати дивідендів з 01.06.2017 року по 21.10.2017 року.
 • 10.3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Питання №11. «Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.»

  Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:
 • 11.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік у редакції, що додається.

Питання №12. «Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна Товариства в заставу.»

  Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:
 • 12.1.Надати згоду виступити майновим поручителем ТОВ «ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»,ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ» та ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ» і передати в іпотеку нежитлові будинки, які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, буд.1/8, що належить ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтінг Україна" на праві власності.

Питання №13. «Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів поручительства, кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.»

  Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:
 • 13.1. Уповноважити директора Товариства укласти та підписати Іпотечні договори та інші документи, пов’язаних з укладанням Іпотечних договорів, за яким ПрАТ МЦКДЗ «Консалтінг Україна» виступає майновим поручителем.

Питання №14. «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

  Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:
 • 14.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна», у редакції що додається.
 • 14.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна».

Питання №15. «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»

  Проект рішення з п’ятнадцятого питання проекту порядку денного:
 • 15.1. Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов’язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

Питання №16. «Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.»

  Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:
 • 16.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства з 21 квітня 2017 року.
 • 16.2. Обрати з 22 квітня 2017р. Ревізором Товариства Долежалову Наталію Олексіївну.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8 , офіс 31, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства Єжаков С.Г.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період
Звітний 2016 р. Попередній 2015 р.
Усього активів 11285,2 11828,3
Основні засоби 7098,2 7594,0
Довгострокові фінансові інвестиції 213,2 213.2
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1580,7 1551,1
Грошові кошти та їх еквівалент 266,7 185,3
Нерозподілений прибуток 5785,3 5762,5
Власний капітал 7572,4 7549,6
Статутний капітал 750.0 750.0
Довгострокові зобов'язання 85,2 530,0
Поточні зобов'язання 3627,6 3748,7
Чистий прибуток (збиток),грн 772,8 907,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 14 17

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.cu.kiev.ua.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
 • - документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
 • - довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Телефони для довідок : (044) 201-14-05