Події компанії

Шановний акціонер! Приватне акціонерне товариство «Міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна» (надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори). Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 28 квітня 2020 року з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 квітня 2020 року об 11-00 годині.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8, офіс 31.

Місцезнаходження Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 22 квітня 2020 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 • 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 • 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 • 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
 • 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
 • 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.
 • 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
 • 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за попередні роки та за 2019 рік.
 • 8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
 • 9. Про погодження дій Директора Товариства та надання останньому згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна Товариства в заставу.
 • 10. Про погодження дій Директора Товариства та надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів поручительства, кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.
 • 11. Про погодження дій Директора Товариства та надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: відчуження нерухомого майна, що належить товариству.

  Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

  Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

  Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:
  1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

  • Голова комісії – Федоренко В.П;
  • Член комісії - Махиборода К.В.

  Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів»

  Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:
  2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

  • - згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
  • - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
  • - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
  • - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
  • - провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
  • - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
  • - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
  • - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

  Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.»

  Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:
  3.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік у редакції, що додається.

  Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.»

  Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:
  4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік у редакції, що додається.

  Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.»

  Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:
  5.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік у редакції, що додається.

  Питання №6. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.»

  Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:
  6.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік, що додаються.

  Питання №7. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за попередні роки та за 2019 рік.»

  Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:
  7.1. Нерозподілений прибуток Товариства за попередні роки у сумах:
  за 2011 рік – 149 100,00 гривень,
  за 2012 рік - 32 100,00 гривень,
  за 2013 рік – 31 000,00 гривень,
  за 2014 рік - 19 300,00 гривень,
  за 2015 рік - 157 400,00 гривень,
  за 2016 рік – 202 800,00 гривень,
  за 2017 рік - 721 900,00 гривень,
  що разом складає 1 313 600,00 гривень - направити на виплату дивідендів.

  7.2. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2019 рік у сумі 186 400,00 грн. наступним чином:

  • • направити повну суму прибутку - 186 400,00 грн - на виплату дивідендів.

  Питання №8. «Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.»

  Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

  • 8.1. Встановити розмір річних дивідендів у сумі 1 500 000,00 грн., що складає 0,50 грн. на одну акцію.
  • 8.2. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
  • 8.3. Спосіб виплати дивіденди - виплачуються безпосередньо акціонерам.

  Питання №9. «Про погодження дій Директора Товариства та про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна Товариства в заставу.»

  Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:
  9.1. Надати згоду виступити Товариству майновим поручителем ТОВ «ЗАВОД «ХІТ ТЕХНОЛОГІЯ» і ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ», та, відповідно, надати згоду на підписання Директором Товариства документів відповідно до якого ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтінг Україна" є іпотекодавцем.

  Питання №10. «Про погодження дій Директора Товариства та про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення узгоджених договорів поручительства, кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.»

  Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:
  10.1. Уповноважити директора Товариства укласти та підписати Іпотечні договори та інші документи, пов’язані з укладанням Іпотечних договорів, за яким ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтінг Україна» виступає майновим поручителем.

  Питання №11. «Про погодження дій Директора Товариства та про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: відчуження нерухомого майна, що належить Товариству.»

  Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного: 11.1. Надати згоду на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, а саме нежитлові приміщення, що знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 1/8 літера А, літера Б, літера В, літера Г, літера Д, літера Е.

  Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - www.cu.kiev.ua.

  Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами під час підготовки до загальних зборів:

  Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8, офіс 31, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства Єжаков С.Г.

  Права, надані акціонерам відповідно до положень статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

  • - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
  • - ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
  • - до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
  • - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
  • - отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
  • - оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

  Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

  Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

  • - документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
  • - довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

  Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Телефони для довідок: (044) 201-14-05.

  Станом на 13.03.2020р. (дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій становить 3 000 000 штук простих іменних акцій, з яких 2 997 000 штук є голосуючими акціями.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

  Найменування показника

  Період
  Звітний 2019 р. Попередній 2018 р.
  Усього активів 10312,0 18049,1
  Основні засоби (за залишковою вартістю) 7879 7473,2
  Запаси 0,6 0,5
  Сумарна дебіторська заборгованість 2036,3 10145,6
  Гроші та їх еквіваленти 319,4 377,7
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5428,2 6769,8
  Власний капітал 6526,8 7840,5
  Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 750,0 750.0
  Довгострокові зобов’язання і забезпечення 67,2 -
  Поточні зобов'язання і забезпечення 3718,0 10208,6
  Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 186,4 1871,3
  Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)0,0621 0,6238

  Наглядова Рада ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтінг Україна»